Osakassopimuksella varmistat tukijalat liiketoiminnalle

Kasvavan yrityksen yksi tärkeimmistä sopimuksista on hyvin laadittu osakassopimus. Jo pelkästään se, että perustajat ja mahdolliset sijoittajat yhdessä käyvät läpi sopimuksen sisällön auttaa hahmottamaan pystyvätkö yrityksen tukijalat pitämään sen liiketoiminnan pystyssä. Liiketoiminnasta on aina syytä laatia kunnollinen suunnitelma, joka otetaan osaksi osakassopimuspakettia.

Tukijaloista ensimmäinen on sitoutuneet työntekijäosakkaat. Tehokkain tapa sitoa työntekijäosakkaat on sopia osakkeiden myyntivelvoitteesta, jos työntekijäosakas syystä tai toisesta jättää yhtiön. Osakkeiden myyntihinnan määrittäminen ja lunastusprosessista sopiminen erilaisissa lähtötilanteissa on vaikea, mutta tärkeä osa toimivaa osakassopimusta. Moni irtautuminen on riitainen ja siksi lunastushinnan määrääminen mahdollisimman yksiselitteisesti on sopimuksen tärkeimpiä asioita. Suuri merkitys voi olla myös yhtiön kehityksen kannalta tärkeiden työntekijöiden sitouttamisella kannustinjärjestelmien avulla. Näihinkin kannattaa osakassopimuksessa ottaa kantaa.

Toinen jalka on yhtiön omistajien tuki toimivalle johdolle. Tavoitteena on hallituksen kokoonpanosta ja päätöksentekoprosesseista sopiminen niin, että pattitilanteita ei synny. Omistajien asiantuntemuksen saaminen yhtiön käyttöön tulee varmistaa, mutta sopimuksella on syytä myös varmistaa riittävät valtuudet toimivalle johdolle. Hallituksen tulee saada materiaali päätöksentekoa varten niin hyvissä ajoin, että perustellut ja liiketoiminnan kannalta parhaat päätökset ovat mahdollisia.

Klassisen Aalto –jakkaran tapaan yritys pysyy pystyssä kolmella jalalla. Kriittinen kolmas  jalka yritykselle on riittävä pääoma. Osakassopimuksella voidaan sopia yrityksen tulevan rahoituksen järjestämisestä ja osapuolten velvoitteista siihen liittyen. Osakas- ja työsopimuksissa tulee aina sopia yhtiön liiketoiminnalle välttämättömän immateriaalisen pääoman kuulumisesta yhtiölle.

Jos vielä sovitaan osakkeita koskevista luovutusrajoituksista ja irtautumisen mahdollisuudesta vasta kun yhdessä sovittu aika on kulunut, on annettu yhtiölle työrauha. Kolmijalkaisen sijaan on tehty nelijalkainen ja vieläkin vakaampi alusta yrityksen kasvulle.

Leea