Onko hallituksessasi sisäpiiriläinen?

Monella listautumattomalla yhtiöllä tai yhteisöllä on hallituksessaan jäseniä, jotka toimivat pörssiyhtiön johtotehtävissä. Näillä pörssiyhtiöiden sisäpiiriläisillä on todennäköisesti hallussaan sellaista julkistamatonta ja luonteeltaan täsmällistä tietoa, jolla voidaan olettaa olevan olennaista vaikutusta ko. pörssiyhtiön arvopaperin arvoon. Tämä tieto on sisäpiiritietoa ja sen haltija on sisäpiiriläinen.

 Jos hallituksessasi on sisäpiiriläinen, on hyvä tietää, että joissain tilanteissa sisäpiirisääntely voi vaikuttaa myös listaamattoman yhteisön velvoitteisiin.

 Sisäpiirikauppoja, sisäpiiritiedon laitonta ilmaisemista, markkinoiden manipulointia ja sisäpiiritiedon julkistamista koskeva markkinoiden väärinkäyttöasetus (”MAR”) on tullut voimaan 3.7. 2016. Se koskee listattuja yhtiöitä ja asettaa velvoitteita lähtökohtaisesti liikkeeseenlaskijoiden johtohenkilöille ja heidän lähipiiriinsä kuuluville. Lähipiiriläisenä yhteisösi saattaa tulla sääntelyn piiriin.

 Lähipiiriin kuulumisen kriteeri täyttyy, jos johtohenkilöllä on määräysvalta yhteisössäsi. Määräysvaltaa voi käyttää myös välillisesti. Kriteeri täyttyy myös, jos määräysvalta on johtohenkilön puolisolla, kumppanilla, huollettavalla lapsella tai samassa taloudessa vähintään vuoden ajan asuneella muulla sukulaisella. Jos yhteisö kuuluu lähipiiriin, on silläkin ilmoitusvelvollisuus tekemistään arvopaperikaupoista. Samoin ilmoitusvelvollisuus tehdyistä kaupoista on olemassa, jos johtohenkilön (tai sen edellä mainitun perheen jäsenen) ja yhtiösi taloudelliset edut ovat ”suuressa määrin samat”.

 Entäpä jos määräysvaltaa tai taloudellista yhteyttä ei ole? Voiko yhteisöllä olla velvoitteita pelkästään siksi, että pörssiyhtiössä johtotehtävissä toimiva henkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva luonnollinen henkilö toimii johtotehtävissä kyseisessä yhteisössä vai onko sen lisäksi yhteisön ja johtotehtävissä toimivan henkilön tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan välillä aina oltava omistuksellinen tai muu taloudellinen yhteys?

 Finanssivalvonta ei tällä hetkellä edellytä sellaisen lähipiiriläisen liiketoimien ilmoittamista, jossa edellä mainittua omistuksellista tai taloudellista yhteyttä ei ole. Mikäli yhteys on olemassa, tulee lähipiiriyhteisön yli 5.000 euron kaupat ko. pörssiyhtiön arvopapereilla ilmoittaa kolmen arkipäivän kuluessa kaupan tekemisestä sekä yhtiölle että finanssivalvonnalle.

 Pörssiyhtiön tehtävänä on laatia luettelo johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja näiden lähipiiriin kuuluvista, sekä ilmoittaa johtotehtäviä hoitavalle sen velvoitteista. Johtotehtävissä toimivalla on puolestaan velvollisuus ilmoittaa lähipiirilleen kirjallisesti sen velvoitteista. 

Myös listaamattoman yhtiön on hyvä olla tietoinen oman yhtiönsä hallituksen jäsenten tai muun johdon sisäpiiriasemasta, sillä se saattaa tuoda ilmoitusvelvollisuuden myös listaamattomalle yhtiölle.